Dokumenty do pobrania

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM NABORU WNIOSKÓW Z DNIEM 08.09.2021 R. W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANIE OPUBLIKOWANA UAKTUALNIONA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR.

Już dziś można się zapoznać z formularzem WNIOSKU, który jest niezbędnym dokumentem potrzebnym do aplikowania o Pożyczkę Płynnościową POIR w najbliższym naborze. Już dziś można przygotować wniosek, który będzie można złożyć w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Załączniki – wniosek:

A. – Wniosek-pożyczka-plynnosciowa-POIR – obowiązuje od 08.09.2021 r.

B.-Biznes-Plan-Pożyczka-Płynnościowa- POIR – obowiązuje od 08.09.2021 r.

0.1-Wniosek-pożyczka-płynnościowa-POIR – wersja archiwalna

1.-Biznes-Plan-Pożyczka-Płynnościowa-POIR – wersja archiwalna

1a. Upoważnienie do BIG – konsumenta

1b. Upoważnienie do BIG – przedsiębiorca

2. Kwestionariusz osobowy – wersja archiwalna

2. Kwestionariusz osobowy – obowiązuje od 08.09.2021 r.

4. Kwestionariusz MŚP pożyczka Płynnościowa POIR – wersja archiwalna

4. Kwestionariusz MŚP pożyczka Płynnościowa POIR – obowiązuje od 08.09.2021 r.

5. Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US

14. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc COVID-19

17.-Oświadczenie-weryfikacja-niedozwolonego-nakładania-się-finansowania-zał-do-oceny-formalnej

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY APLIKOWANIU O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR:

Numer załącznikaNazwa załącznikaOBOWIĄZKOWEJEŚLI DOTYCZY
A.WNIOSEK (według wzoru)TAK – dokument niezbędny do zarejestrowania na listę wniosków w ramach naboru
– wniosek złożony za pośrednictwem narzędzia aplikacyjnego lub
-wypełniony w wersji word i podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowalnym lub
-wypełniony w formie word podpisany tradycyjnie i przesłany w formie skanu (oryginał w wersji papierowej potrzebny do rozpatrzenia wniosku wraz z pozostałymi załącznikami)
– wypełniony w formie word podpisany tradycyjnie i przesłany w oryginale pocztą tradycyjną lub dostarczony osobiście (liczy się data wpływu wniosku do Pośrednika Finansowego)
B.Biznes Plan (według wzoru)TAK – potrzebny do rozpatrzenia wniosku
1.Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru): 1a. upoważnienie Konsumenta 1b. upoważnienie PrzedsiębiorcyTAK – potrzebne do rozpatrzenia wniosku:
– podpisany w wersji papierowej oryginał dostarczony osobiście lub pocztą tradycyjną lub
– podpisany w wersji elektronicznej podpisem kwalifikowanym dostarczony drogą e-mail
2.Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy i jego Współmałżonka, Poręczyciela i jego Współmałżonka (według wzoru)TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
3. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy Wnioskodawcy jego Współmałżonka, Poręczyciela i jego WspółmałżonkaTAK
4.Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
5.Oświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS – wymagane do złożenia kompletnego wniosku
Zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc) – wymagane do podpisania umowy pożyczki
TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
6.Zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnychTAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
7.Kopia PIT/CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym przez Urząd Skarbowy)TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
8.Księga przychodów i rozchodów lub ewidencja sprzedaży za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżący (księgowość uproszczona)TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
9.Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżący(księgowość pełna)TAK
10.Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżącyTAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
11.Operat szacunkowy wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczkiTAK
12.Posiadane zezwolenia, koncesje, certyfikaty, wyróżnienia i nagrody TAK
13.Dokumenty związane z inwestycją (np.: kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, dokumentacja techniczna – projekt i opis techniczny, mapy, szkice sytuujące projekt, dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego,  potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami i itp.)TAK
14.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcęTAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
15.Dokumenty dodatkowe (np. wynikające z formy działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia)                          – wymienić jakie:       TAK
16.Potwierdzony PIT 4R za ostatnie 3 lata lub informacja z bilansu o przeciętnym zatrudnieniu w danym roku obrotowym (dotyczy 3 ostatnich lat)TAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku
17.Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowaniaTAK potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Załączniki – umowa pożyczki:

Umowa pożyczki – obowiązuje od 08.09.2021 r.

Regulamin – obowiązuje od 08.09.2021 r.

Umowa pożyczki – wersja archiwalna

Regulamin – wersja archiwalna

Karta Produktu – obowiązuje od 08.09.2021

Karta Produktu – wersja archiwalna

Tabela prowizji i opłat

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zasady przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy/ Pożyczkobiorcy/Poręczyciela