Dokumenty do pobrania

Załączniki – wniosek:

0.1-Wniosek-pożyczka-płynnościowa-POIR

1.-Biznes-Plan-Pożyczka-Płynnościowa-POIR

2a. Upoważnienie do BIG – konsumenta

2b. Upoważnienie do BIG – przedsiębiorca

3. Kwestionariusz osobowy

5. Kwestionariusz MŚP pożyczka Płynnościowa POIR

18. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc COVID-19

21.-Oświadczenie-weryfikacja-niedozwolonego-nakładania-się-finansowania-zał-do-oceny-formalnej

LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Numer załącznikaNazwa załącznikaOBOWIĄZKOWEJEŚLI DOTYCZY
1.Biznes Plan (według wzoru)TAK
2.Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru): 2a. upoważnienie Konsumenta 2b. upoważnienie PrzedsiębiorcyTAK
3.Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy i jego Współmałżonka, Poręczyciela i jego Współmałżonka  (według wzoru)TAK
4.Zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy Wnioskodawcy  jego Współmałżonka, Poręczyciela i jego WspółmałżonkaTAK
5.Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)TAK
6.Zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc)TAK
7.Zaświadczenie z rejestru dłużników  niewypłacalnychTAK
10.Zaświadczenie o pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcęTAK
11.Kopia PIT/CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym przez Urząd Skarbowy)TAK
12.Księga przychodów i rozchodów lub ewidencja sprzedaży za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżący (księgowość uproszczona)TAK
13.Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata (księgowość pełna)TAK
14.Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymiTAK
15.Operat szacunkowy wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczkiTAK
16.Posiadane zezwolenia, koncesje, certyfikaty, wyróżnienia i nagrody TAK
17.Dokumenty związane z inwestycją (np.: kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, dokumentacja techniczna – projekt i opis techniczny, mapy, szkice sytuujące projekt, dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego,  potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami i itp.)TAK
18.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcęTAK
19.Dokumenty dodatkowe (np. wynikające z formy działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia)                          – wymienić jakie:       TAK
20.Potwierdzony PIT 4R za ostatnie 3 lata lub informacja z bilansu o przeciętnym zatrudnieniu w danym roku obrotowym (dotyczy 3 ostatnich lat)TAK
21.Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowaniaTAK

Załączniki – umowa pożyczki:

Umowa pożyczki

Regulamin

Karta Produktu

Tabela prowizji i opłat

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zasady przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy/ Pożyczkobiorcy/Poręczyciela