INFORMACJE O POŻYCZCE

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej POIR (dalej: Pożyczka)

 1. Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł, z uwzględnieniem postanowień pkt 2.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 1, wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy ze środków Projektu, nie może przekraczać:
  1) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu
  o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte
  odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Pożyczkodawcy.
 3. Pożyczkobiorca nie wnosi wkładu własnego.
 4. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez Pożyczkodawcę wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Pożyczki. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Pożyczkodawca może wydłużyć termin na wypłatę środków Pożyczki.
 5. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 6. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 5.
 1. Raz do roku na okres 2 miesięcy, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat Pożyczki, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 5.

Przeznaczenie finansowania

 1. Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.
 2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień na dzień złożenia wniosku pożyczkowego wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo, z zastrzeżeniem pkt V.2, inwestycyjne, w tym np.:
  1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4) zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  6) bieżące raty3 kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 3. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 4. Finansowanie z Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy Państwa.