O projekcie

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego w dniu 30.09.2020 r. roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 20 mln zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka Płynnościowa POIR” i dokonał wniesienia wkładu Funduszu Funduszy ramach pierwotnej umowy w wysokości 20 000 000,00 zł, a następnie zwiększył kwotę wkładu Funduszu Funduszy o 10 000 000,00 zł oraz o 2 000 000,00 zł. Łączna kwota wniesionego wkładu Funduszu Funduszy wynosi 32 000 000,00 zł.
Celem Instrumentu Finansowego jest pomoc dla firm z województwa podlaskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczki płynnościowe POIR mają zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Pożyczka płynnościowa z POIR umożliwia mikro-, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności oraz zapewnieniem płynności finansowej. Przedsiębiorca, może wnioskować o kilka nieoprocentowanych pożyczek o łącznej wartości do 15 mln zł. Pożyczka płynnościowa połączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.
Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa POIR” utworzony został na podstawie umowy nr POIR.03.01.03-00-0001/20 o finansowaniu Projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.